اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس هیئت مدیره آبفای استان درخصوص فاضلاب خوانسار

اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس هیئت مدیره آبفای استان درخصوص فاضلاب خوانسار

1394/4/7 10:14

 

 نامه شماره 94/435/ص مورخ 94/1/25 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسات متعدد شورا مطرح و با توجه به تشکیل جلسات مشترک با مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و مسئولین ارشد شهرستان در فرمانداری و تأکید مسئولین بر ضرورت مشارکت مردم جهت تسریع در اجرای پروژه، موضوع به مشورت گذارده شد و پس از تبادل نظر و جمعبندی نظرات اعضای شورا با در نظر داشتن شرایط زیر در جلسه مورخ 94/3/30 به اتفاق آرا موافقت خود را اعلام و مقرر داشتند مراتب جهت اقدامات قانونی از طریق فرمانداری به شرکت آبفای استان اصفهان اعلام گردد. 

1- هزینه آماده سازی؛ در کاربری های مسکونی و غیر مسکونی (انشعابات جدید، اختلاف واحد، تغییر کاربری) به شرح زیر محاسبه شود:

الف- از اماکن مسکونی موجود در املاک به ازای هر انشعاب (قبض مصرف آب) 18/000/000 ریال اخذ گردد.

ب- از اماکن غیر مسکونی موجود در املاک به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی (قبض مصرف آب) مبلغ 4/000/000 ریال دریافت شود.

ج- واحدهای تک انشعاب بیش از یک واحد به ازای هر واحد طبقاتی (ذکر شده در قبض آب؛ مازاد بر واحد مندرج در بند الف) 10/000/000 ریال دریافت شود.

د- هزینه های آماده سازی اماکن غیر مسکونی، غیر تجاری که دارای مجموعه عرصه و اعیانی بیش از 5000 مترمربع و یا ظرفیت قراردادی 200 مترمکعب و بالاتر باشند و همچنین کلیه اماکن مسکونی و غیرمسکونی با تعداد 50 واحد و بالاتر مشمول بندهای فوق نمی باشد، در ستاد آبفای استان تصمیم گیری شود.

هـ- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، جانبازان 25درصد و بالاتر و خانواده شهدا (فرزند، همسر و والدین) از پرداخت 50 درصد مبلغ فوق (جهت یک واحد مسکونی و صرفاً یک بار) معاف گردند.

2- شرایط واگذاری انشعاب به صورت اقساطی؛ چنانچه افراد بخواهند به صورت قسطی پرداخت وجه نمایند با شرایط زیر انجام پذیرد:

الف- 10 درصد به مبلغ پیشنهادی افزوده شود.

ب- حداکثر طی دو سال قسط بندی و دریافت شود.

ج- نیاز به اخذ تعهدات پرداخت اقساط نباشد و در صورت تأخیر از مقررات داخلی آبفا استفاده شود.

3- مهلت وصل انشعاب؛

الف- شرکت آبفا متعهد می گردد به اماکنی که امکان وصل انشعاب وجود دارد اطلاع رسانی نموده تا با تکمیل فرم اشتراک و با رعایت سایر شروط مطرح شده حداکثر ظرف مهلت سه ماه از پذیرش اشتراک نسبت به اتصال انشعاب اقدام نماید.

ب-امکانات دریافت انشعابات برای کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی شهر حداکثر ظرف مهلت سه سال فراهم و تحت پوشش شبکه قرارگیرند

4- مهلت زمانی اجرای مصوبه؛

تصمیمات اتخاذ شده مذکور در مهلت زمانی سه سال بعد از شروع عملیات واگذاری اولین انشعاب بوده و قابلیت اجرایی خواهد داشت و با انقضای مهلت مذکور در صورت لزوم تصمیم گیری با شورای اسلامی شهر در دوره زمانی خود خواهد بود.مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 
خبرنامه خوانسار آب و هوا اوقات شرعی راهنمای گردشگران